« Terug naar nieuws

Nieuwsbrief februari 2019

1) Nieuwe opstal verzekering

Zoals gemeld in de ALV van 21 november 2018 zijn wij wegens opzegging door de verzekeraars van deze verplichte verzekering per 1 januari 2019, gedwongen geweest een nieuw verzekeringspakket te accepteren voor het jaar 2019. Helaas is dat bij gelijkblijvende premie tegen minder gunstige voorwaarden dan die van het vorige pakket. De verslechtering betreft een nieuw eigen risico voor de VVE van € 2.500 per schade geval (dat was nul!), terwijl glasschade niet meer meeverzekerd is. We zijn daarmee dus gedwongen geweest ook een nieuwe aparte glasvervekering af te sluiten, zodat dit wel gedekt blijft, maar tegen een extra premie. In de herfst van 2019 gaat onze tussenpersoon voor de VVE op zoek naar een gunstiger verzekering voor 2020 en volgende jaren.

Aangezien het merendeel van de schade gevallen in de afgelopen jaren minder dan € 2.500 per geval betrof, zal de VVE in de toekomst deze schade kosten in de meeste gevallen nu zelf voor haar rekening moeten nemen. Er wordt ook scherper gekeken of het schade aan gemeenschappelijke eigendom in het gebouw (een VVE verantwoordelijkheid) of schade aan/in individuele appartementen (een eigenaars verantwoordelijkheid) betreft. Bij het vaststellen daarvan volgt het bestuur wat daarover in de splitsingsakte van het gebouw gezegd wordt.

Concreet betekent dit dat u meer dan voorheen een beroep zult moeten doen op uw eigen inboedelverzekering en/of aansprakelijkheidsverzekering. U zult in voorkomende gevallen wel een beroep blijven kunnen doen op de VVE technisch beheerder Van Assen & Stoorvogel om schades te verhelpen, maar de kosten daarvan zullen door de VVE aan u doorberekend worden, tenzij het gaat om een schade aan het gemeenschappelijk eigendom die niet verwijtbaar is aan een individuele eigenaar.

U kunt er uiteraard ook voor opteren om bij schade aan uw privé eigendom zelf een installatiebureau in de hand te nemen en de reparatiekosten rechtstreeks bij uw eigen verzekeringsmaatschappij te claimen. U zult begrijpen dat het in ons aller belang is schades zoveel mogelijk te beperken. Het is de afgelopen jaren in een aantal gevallen gebleken dat er schade is opgetreden door vermijdbaar nalatig gedrag van bewoners (bijv. bij verstopte balkon afvoeren). Wij verzoeken u dan ook met klem daar goed op te letten, uw woonomgeving schoon en veilig te houden, en bij verhuur ook uw huurders helder over e.e.a. te informeren en hun medewerking zeker te stellen. Als het ons gezamenlijk lukt de schades in 2019 fors te beperken verhoogt dat uiteraard de kans om voor 2020 en volgende jaren een voordeliger verzekeringspolis af te sluiten (m.n. een polis met een lager eigen risico).

2) Gritschadeclaim afwikkeling en buitenschilderwerk

Het bestuur is verheugd u te kunnen melden dat de gemeentelijke verzekeraar de VVE schadeclaim vlak voor Kerstmis gehonoreerd heeft voor een bedrag van bijna € 280.000. Dit bedrag is inmiddels ontvangen en wordt aangewend ter medefinanciering van het buitenschilderwerk van het gehele gebouw. Dit schilderwerk vindt plaats gedurende de periode 25 maart – 31 augustus 2019 (in de bouwvak wordt er niet geschilderd). Gedurende eerste paar dagen zullen de schilders de steigers opbouwen, en de verwachting is dat tegen het eind van maart met het daadwerkelijk schilderwerk begonnen zal worden. U dient rekening te houden met enige overlast op de dagen dat de schilders in uw deel van het gebouw aan het werk zijn.

3) Glasbewassing

Het bestuur heeft een nieuw contract afgesloten voor de buitenglas bewassing. De eerste glasbewassing vindt plaats in de week van 11 maart 2019, dus voordat het buitenschilderwerk begint. Als de eerste ervaring met de nieuw gecontracteerde aanbieder positief is, dan zal de tweede glasbewassingsbeurt door dezelfde aanbieder verzorgd worden in het vroege najaar, na afloop van het schilder werk.

4) Rookgasafvoeren vervanging/rehabilitatie

Het bestuur heeft voor deze werkzaamheden een gespecialiseerd installatiebedrijf gecontracteerd. De werkzaamheden worden schacht voor schacht uitgevoerd. Volgens de voorlopige planning vindt dit plaats gedurende 20 mei – 18 juli 2019. U wordt uiteraard nog nader geïnformeerd over de werkzaamheden in uw schacht, mede omdat de monteurs ook bij u binnen moeten zijn. Aansluitend aan de werkzaamheden aan de rookgasafvoeren zullen waar nodig ook de daarop aangesloten sifons (op de laagst gelegen etages) vervangen worden, het geen de kans op lekkages in de toekomst aanzienlijk zal verkleinen.

5) Hydrofoor vervanging

De vervanging van de hydrofoor is gepland op woensdag 27 maart 2019. De monteurs hebben dan één werkdag nodig gedurende welke de waterleiding naar alle appartementen en bedrijfsruimten afgesloten zal zijn. Houd u daar s.v.p. rekening mee door van te voren voldoende water in huis te hebben om die dag door te komen.

6) Parkeergarage deuren en besturingssysteem

Een aantal van u heeft misschien al gemerkt dat de motoren van de garage deuren vervangen zijn. Er is ook reeds een nieuw besturingssysteem (ontvanger) geïnstalleerd, maar dat is nog niet geactiveerd. Nieuwe handzendertjes zijn als onderdeel van de overgang naar het nieuwe besturingssysteem al door de installateur aan de VVE geleverd. Tot op het moment van activering het nieuwe besturingssysteem kan er nog gebruik gemaakt kan worden van de bestaande handzendertjes.

Het is de bedoeling dat de eigenaars van de garageboxen en – parkeerplaatsen de nieuwe zendertjes op een nog af te spreken avond eind deze maand of begin volgende maand in ontvangst kunnen nemen, waarna het nieuwe besturingssysteem geprogrammeerd zal worden voor gebruik van de nieuwe zendertjes. De eigenaars van de garageboxen en – parkeerplaatsen zullen binnenkort apart geïnformeerd worden over tijdstip, plaats en legitimatie vereisten voor het in ontvangst nemen van de zendertjes en over de datum van activering van het nieuwe systeem.

7) Collectieve vervanging c.v. ketels

Vorige maand heeft u van de taskforce vergroening en energie gebruik een uitnodiging ontvangen om mee te doen aan de collectieve vervanging van de c.v. ketels. Als u wel wilt meedoen, maar nog niet het antwoordformulier heeft ingevuld en teruggestuurd, doet u dat a.u.b. vóór 1 maart a.s. zodat de volgende stap kort daarna gezet kan worden. Het bestuur hoopt dat het uit het bovenstaande voor u duidelijk is wat er de komende maanden te gebeuren staat.

Het bestuur streeft er naar de (eventuele) overlast gedurende de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Zoals gezegd wordt op een aantal punten nog nadere informatie verstrekt.

Mocht u na lezing van deze nieuwsbrief nog vragen hebben, dan kunt u die aan ons stellen via een e- mail naar vvebrugweg@gmail.com. Voor specifieke technische vragen kunt u ook contact opnemen met de VVE technisch beheerder Van Assen & Stoorvogel (info@vanassen- stoorvogel.nl of telefoon 0174-221698).