« Terug naar nieuws

2e Algemene Leden Vergadering van de Vereniging van Eigenaars 2019

Agenda 1.
Opening, mededelingen van de voorzitter (vaststellen van quorum)

2. Ingekomen stukken

3. Vaststellen van de notulen van de vergadering van 17-04-2019 (notulen zijn bijgevoegd).

4. Begroting 2020 (is bijgevoegd, zie ook onderstaande toelichting)

5. Voorstel regulering plaatsing airconditioners (is bijgevoegd)

6. Vast vuil ophaal (wordt mondeling toegelicht)

7. Status project droge stijgleidingen/brandveiligheid (zie onderstaande toelichting)

8. Voortgang balkons- en elektra reparatie (zie onderstaande toelichting)

9. Voortgang plan verduurzaming (wordt mondeling toegelicht)

10. Wat verder ter tafel komt

11. Rondvraag

12. Sluiting